You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Słownictwo związane z pracą Job vocabulary Umawianie spotkań Making Appointments Szukanie pracy Looking for a job

Prośba o spotkanie - Asking for an appointment

Chciałbym umówić się na spotkanie. I'd like to make an appointment.
Chciałbym zorganizować spotkanie, aby omówić ... I would like to arrange an appointment to discuss ...
Proszę określić odpowiadający panu termin i czas spotkania. Please would you indicate a suitable time and place to meet?
Czy byłoby możliwe, abyśmy spotkali się w poniedziałek? Would it be possible to meet on Monday?
Czy możemy się spotkać i porozmawiać o ...? Can we meet to talk about ...?

Sugerowanie daty lub godziny - Suggesting a date or time

Który dzień by panu odpowiadał? What day would suit you?
Czy odpowiada panu poniedziałek? Would Monday suit you?
Czy będzie pan dostępny w poniedziałek? Would you be available on Monday?
Co powiesz na poniedziałek? What about Monday?
Może w poniedziałek? Maybe on Monday?
Jesteś wolny w poniedziałek? Are you free on Monday?
Możemy się spotkać 16-ego? Can we meet on the 16th?

Zgodzenie się na spotkanie - Agreeing to an appointment

Będę dostępny w poniedziałek o 10:00. I would be available on Monday at 10:00.
Poniedziałek mi odpowiada. Monday suits me.
Może być w poniedziałek. It may be Monday.
Poniedziałek byłby idealny. Monday would be perfect.
Poniedziałek mi pasuje. Powiedzmy około godziny 10:00 w twoim biurze? Monday suits me. Shall we say around 10:00 at your office?

Jeśli czas nam nie odpowiada - When the time is not convenient

Nie mogę w poniedziałek. I can't on Monday.
Niestety, poniedziałek mi nie pasuje. I'm sorry, Monday doesn't work for me.
W poniedziałek może być ciężko. Monday is going to be a little difficult.
Obawiam się, że nie mogę piątego. Może szóstego? I'm afraid I can't on the 5th. What about the 6th?
Zdecydowanie wolałbym w piątek, jeśli nie masz nic przeciwko. I'd much prefer Friday, if that's all right with you.
Obawiam się, że będę wówczas zajęty. I'm afraid I'm busy then.
Niestety w poniedziałek będę poza biurem, ale we wtorek rano będę już dostępny. Unfortunately I will be out of the office on Monday, but I will be available on Tuesday morning.

Anulowanie spotkania - Cancelling an appointment

Czy moglibyśmy przełożyć nasze spotkanie? Could we postpone our meeting?
Chciałbym przełożyć spotkanie. I'd like to reschedule the meeting.
Obawiam się, że jednak nie będę w stanie się z Tobą spotkać. I'm afraid that I'm not going to be able to meet you.
Nie uda mi się spotkać jutro o 15.00. I can't make it tomorrow at 3 p.m.
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej? Could we make it a bit earlier?
Czy możemy się spotkać trochę później, na przykład o 16.00? Could we meet a bit later, let's say at 4 p.m.?
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania. I am forced to change the date of our meeting.
Czy możemy przełożyć nasze spotkanie z godziny ósmej na dziesiątą rano? Can we move our meeting on 8 a.m. up to 10 a.m.?
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept