You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Lotnisko Airport O państwie About a country Królestwo Kingdom

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • ambasada - embassy
 • ambasador - ambassador
 • anarchia - anarchy
 • arena międzynarodowa - international stage
 • armia - army
 • arystokracja - aristocracy
 • arystokrata - aristocrat
 • arystokratyczny - aristocratic
 • autonomia - autonomy
 • azyl polityczny - political asylum
 • bezrobocie - unemployment
 • bogactwo - wealth, riches
 • bratać się - to fraternise
 • braterstwo - fraternity
 • budować drogi - to build roads
 • budżet - budget
 • być niepokonanym - to be unbeaten
 • być obcego pochodzenia - to be of foreign origin
 • cenzura - censorship
 • cenzurować - to censor
 • cesarstwo - empire
 • cesarz - emperor
 • cudzoziemiec - foreigner
 • cywil - civilian
 • deklarować - to declare
 • demokracja - democracy
 • demokratyczny - democratic
 • demonstracja - demonstration
 • despota - despot
 • despotyzm - despotism
 • dochód - income, revenue
 • dyktator - dictator
 • dyktatorski - dictatorial
 • dyktatura - dictatorship
 • dyplomacja - diplomacy
 • dyplomata - diplomat
 • ekonomia - economics
 • eksport - export
 • eksportować - to export
 • emigracja - emigration
 • emigrant - emigrant
 • emigrować - to emigrate
 • faszystowski - fascist
 • faszyzm - fascism
 • finansowanie - financing
 • flaga - flag
 • gęstość zaludnienia - population density
 • gęsto zaludniony - densely populated
 • gospodarczy - economic
 • gospodarka - economy
 • granica - border
 • graniczyć - to border
 • grupa etniczna - ethnic group
 • hierarchia - hierarchy
 • historia - history
 • historia - story
 • historyczny - historic
 • historyk - historian
 • hymn narodowy - national anthem
 • imigrant - immigrant
 • imperialny - imperial
 • import - import
 • importer - importer
 • importować - to import
 • inflacja - inflation
 • inwazja - invasion
 • iść na wybory - to go to the polls
 • język ojczysty - native language, mother tongue
 • konflikt - conflict
 • konstytucja - constitution
 • konsul - consul
 • konsulat - consulate
 • kontrola - control
 • kontrolować - to control
 • kraj - country
 • kraj rozwinięty - developed country
 • kryzys gospodarczy - economic crisis
 • legalizacja - legalisation
 • ludowy - folk
 • miasto - town
 • miasto - city
 • mieszkaniec - inhabitant
 • minister - minister
 • minister obrony - Defence Minister
 • ministerstwo - ministry
 • Ministerstwo Rolnictwa - Department of Agriculture
 • mniejszość - minority
 • monarcha - monarch
 • monopolizować - to monopolise
 • nadać obywatelstwo - to grant citizenship
 • nadzór - surveillance
 • najechać - to invade
 • najeźdźca - invader
 • nakładać podatki - to levy taxes
 • naród - nation, people
 • narodowość - nationality
 • narodowy - national
 • nielegalne przekroczenie granicy - illegal crossing
 • nielegalny imigrant - illegal immigrant
 • niepodległość - independence
 • niezależny - autonomous, freelance
 • niż demograficzny - baby bust
 • obalić - to disprove
 • objąć władzę - to come into power
 • obrona - defence
 • obronny - defensive
 • obyczaj - custom
 • obywatel - citizen
 • obywatelstwo - citizenship
 • odrzucić projekt ustawy - to defeat a bill
 • ojczysty - native
 • ojczyzna - homeland
 • okupacja - occupation
 • okupować - to occupy
 • opodatkowanie - taxation
 • państwo - country
 • państwo policyjne - police state
 • parlament - parliament
 • partia rządząca - ruling party
 • partyzant - guerilla
 • patriotyzm - patriotism
 • płacić podatki - to pay taxes
 • pobierać podatki - to collect taxes
 • pobyt - stay
 • podatek - tax
 • podatek dochodowy - income tax
 • podatnik - taxpayer
 • podbój - conquest
 • poddać się - to surrender
 • podpisać porozumienie - to sign an agreement
 • podpisać traktat - to sign a treaty
 • pokój - peace
 • pokonany - defeated
 • policja - police
 • polityczny - political
 • polityk - politician, statesman
 • polityka - politics
 • polityka ekonomiczna - economic policy
 • populacja - population
 • prawa obywatelskie - civil rights
 • prawo - law
 • premier - Prime Minister
 • prezydencki - presidential
 • prezydent - President
 • prowadzić wojnę - to make war
 • prywatyzacja - privatisation
 • prywatyzować - to privatize
 • przejście graniczne - border crossing
 • przeludnienie - overpopulation
 • przeludniony - overcrowded
 • przyrost ludności - population growth
 • raj podatkowy - tax haven
 • reforma - reform
 • reformować - to reform
 • region - region
 • represyjny - repressive
 • reprezentować - to represent
 • republikański - republican
 • rolnictwo - agriculture
 • rozejm - truce
 • rozmowy - talks
 • rybołówstwo - fishing
 • rząd - government
 • rządzić - to rule, to govern
 • rządzić krajem - to run a country
 • sankcja - sanction
 • sektor publiczny - public sector
 • Senat - Senate
 • słabo zaludniony - scarcely populated
 • socjalizm - socialism
 • sojusz - alliance
 • sojusznik - ally
 • społeczeństwo - society
 • społeczny - social
 • sprzymierzyć się - to ally
 • średnia długość życia - life expectancy
 • stan - state
 • stereotyp - stereotype
 • stolica - capital city
 • stopa bezrobocia - unemployment rate
 • system - system
 • totalitarny - totalitarian
 • tradycja - tradition
 • tradycyjny - traditional
 • traktat - treaty
 • tyrański - tyrannical
 • ucisk - oppression
 • unia - union
 • ustawa - law
 • ustawa zakazująca - law against
 • u władzy - in power
 • walczyć z czymś - to fight against something
 • waluta - currency
 • władza - power
 • wojna - war
 • wojna domowa - civil war
 • wojna o niepodległość - war of independence
 • wojsko - army, military
 • wolność - freedom, liberty
 • wolność słowa - freedom of speech
 • wolny - free
 • wrogi - hostile
 • wskaźnik umieralności - death rate
 • wskaźnik urodzeń - birth rate
 • wybory - election
 • wypowiedzenie wojny - declaration of war
 • wypowiedzieć wojnę - to declare war
 • wyż demograficzny - baby boom
 • wyzwolenie - liberation
 • wzrost płac - wage increase
 • zagranica - foreign countries
 • za granicą - abroad
 • zameldować się - to check in
 • zamieszkany - inhabited
 • żandarmeria - military police
 • zasiłek - benefit
 • zasiłek dla bezrobotnych - unemployment benefit
 • zawrzeć pakt - to make a pact
 • zawrzeć pokój - to make peace
 • zbroić się - to arm oneself
 • zdrajca - betrayer, traitor
 • zezwolenie na pobyt stały - residence permit
 • zjednoczony - united
 • zmniejszenie podatku - tax break
 • zniewolić - to enslave
 • zwolnienie od podatku - tax exemption
 • zwyczaj - habit, custom
 • żyć w pokoju - to be at peace
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept